Test Çöz

Divan Edebiyatı Test | Online Test ÇözBu yazımızda Türk Dili ve Edebiyatı dersinden “Divan Edebiyatı” konusunun testi yer almaktadır. Testi bitirdikten sonra sayfanın en sonunda yer alan “Sonuçları Al” butonuna tıklamanız gerekiyor. Aldığınız sonuçları yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın.
 

Divan Edebiyatı Testi

Tebrikler - Divan Edebiyatı Testi testini başarıyla tamamladın. %%TOTAL%% sorudan %%SCORE%% doğru, %%WRONG_ANSWERS%% yanlış yaptın. Bence %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının özellikleri için söylenemez?
A
Aşk, tabiat gibi konuların yanında vatan, millet gibi konular da işlenmiştir.
B
Daha çok aydın ve saray çevresine hitap eder.
C
Gazel, mesnevi, rubai, murabba gibi nazım bi­çimleri kullanılmıştır.
D
Arap ve İran edebiyatının etkisindedir.
E
Sanatsal bir söyleyiş esas alınmıştır.
Soru 2
Halk edebiyatı ile divan edebiyatının karşılaştırıldığı aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A
Hem divan şiirinde hem de halk şiirinde dinî ve din dışı konular ele alınmıştır.
B
Halk edebiyatında şekil ikinci plandayken divan edebiyatında şekle büyük önem verilmiştir.
C
Halk edebiyatında yalın bir dil kullanılırken divan edebiyatında halktan uzak, ağır bir dil kullanılmıştır.
D
Halk edebiyatında şairler tasavvuf konulara yer verirken divan edebiyatında tasavvuf konusu işlenmez.
E
Halk edebiyatında hece ölçüsü, divan edebiyatında aruz ölçüsü kullanılmıştır.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisinde divan edebiyatıyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A
Arap ve İran edebiyatının etkisiyle gelişen, ulusal kimliğin belirgin olmadığı bir alandır.
B
Şiirde daha çok aşk, sevgili, şarap, din ve kader gibi konular işlenmiştir.
C
Nazım ön planda tutulmuş, nesre pek az yer verilmiştir.
D
Şairler kimliklerini saklamış, adlarını bu nedenle şiirlerinde anmamışlardır.
E
Sanatlara bolca yer verilmiş, söz hüneri göstermek amaç haline gelmiştir.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatının oluşmasında etkili olan zihniyetin kaynaklarından biri değildir?
A
Tasavvuf
B
Kur’an-ı Kerim
C
İran ve Arap edebiyatı
D
Doğu mitolojisi
E
Orta Asya Türk tarihi
Soru 5
Anadolu'da divan edebiyatının etkili olduğu dönem aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A
7. yüzyılın ortalarından 1923’e kadar
B
13. yüzyılın sonlarından 19. yüzyılın ortalarına kadar
C
14. yüzyılın sonundan 20. yüzyılın başına kadar
D
10. yüzyılın başından 18. yüzyılın sonlarına kadar
E
12. yüzyılın başından 19. yüzyılın başlarına kadar
Soru 6
I. Matla
II. Makta
III. Taç Beyit
IV. Beytülgazel

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kaside nazım biçiminde yoktur?
A
II ve IV
B
I ve III
C
II ve III
D
Yalnız IV
E
Yalnız III
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisinde kasidenin bölümleri sırasıyla verilmiştir?
A
Nesib - Methiye - Girizgah - Fahriye -Tegazzül - Dua
B
Girizgah - Nesib - Fahriye - Methiye - Dua - Tegazzül
C
Tegazzül - Nesib - Girizgah - Methiye - Fahriye - Dua
D
Nesib - Girizgah - Methiye - Fahriye - Tegazzül - Dua
E
Girizgah - Methiye - Nesib - Fahriye - Dua - Tegazzül
Soru 8
 • En az beş en fazla on beş beyitten oluşur.
 • Divan şiirindeki en yaygın nazım biçimidir.
 • Uyak düzeni "aa, ba, ca, da, ..." biçimindedir.
 • İlk beytine "matla", ikinci beytine "hüsnimatla"; son beytine "makta", sondan bir öncekine de "hüsnimakta" denir.

Yukarıda özellikleri verilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mersiye
B
Gazel
C
Kıt’a
D
Kaside
E
Murabba
Soru 9
Nazım birimi dörtlük olan divan şiiri nazım biçimleri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A
Kaside - türkü - murabba - kıta
B
Rubai - mesnevi - tuyuğ - gazel
C
Şarkı - tuyuğ - rubai - murabba
D
Tuyuğ - rubai - müstezat - şarkı
E
Kıta - murabba - tuyuğ - şarkı
Soru 10
Gazelde genellikle her beyitte farklı bir konu işlenir. Ancak bütün beyitlerde aynı konunun işlendiği gazeller de vardır. Beyitleri arasında konu bütünlüğü olan gazellere .... gazel adı verilir. Bir gazelin bütün beyitleri her bakımdan aynı etkileyicilikte söylenilmişse bu tür gazeller de .... olarak nitelendirilir. Göreceli olmakla birlikte, bir gazelde anlam ve söyleyiş bakımından en güzel olan beyit .... adını alır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A
yek-avaz - müselsel - taç beyit
B
yek-ahenk - yekavaz - beyt-ül gazel
C
yek-pare - yekavaz - beyt-ül gazel
D
yek-avaz - yekahenk - taç beyit
E
yek-ahenk - yekavaz - musammat
Soru 11
Mesneviyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Arap ve Türk edebiyatına İran edebiyatından geçmiştir.
B
Uyak düzeni aa, bb, cc, dd... şeklindedir.
C
Bu türdeki şiirlerin her bir beytine "hikmet" adı verilmektedir.
D
Öyküleme gerektiren konular bu türde işlenmiştir.
E
Beyit sayısı, konunun işlenişine göre belirlenir.
Soru 12
Aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?
A
Naat: Hz. Muhammed'i övmek için yazılan şiirlere denir.
B
Mersiye: Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan üzüntü ve acıyı anlatmak için yazılan şiirlerdir.
C
Methiye: Bir kimseyi övmek için yazılan şiirlere denir.
D
Tevhid: Allah'a yapılan yalvarış ve yakarışı anlatan şiirlere denir.
E
Fahriye: Şairlerin kendilerini övmek amacıyla yazdıkları şiirlerdir.
Soru 13
I. Bestelenmek amacıyla yazılırlar.
II. Türk edebiyatına özgü türlerdir.
III. Kadı Burhaneddin ve Nedim bu türlerde eser veren önemli sanatçılardır.
IV. Tek dörtlükten oluşan nazım biçimidir.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden hangi­si ya da hangileri tuyuğ ve şarkı nazım biçimle­rinin ortak özelliklerinden biri değildir?
A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I ve IV
E
III ve IV
Soru 14
 • Divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı bir nazım şeklidir.
 • Kafiye düzeni çoğunlukla aaxa biçimindedir.
 • Tek dörtlükten oluşan mahlassız bir şiirdir.
 • Kadı Burhaneddin ve Nesimi bu türün ustalarıdır.
Yukarıda özellikleri verilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Rubai
B
Murabba
C
Şarkı
D
Terbi
E
Tuyuğ
Soru 15
Bentlerden oluşan nazım biçimleri divan şiirinde genel bir belirleme ile "musammat" olarak adlandırılır.

Aşağıdakilerden hangisi musammat özelliği taşıyan nazım biçimlerinden değildir?
A
Şarkı
B
Müseddes
C
Kıt’a
D
Murabba
E
Muhammes
Soru 16
Divan edebiyatında, şiirde olduğu gibi düzyazıda da çoğu zaman söz hüneri göstermek amaçlanmıştır. Türk edebiyatında sanatlı nesrin temellerini atan ...., Fars edebiyatının secili cümlelerini ve mecazlı anlatımını benimsemiştir. Bir bakıma klasik nesrin ilk örneği sayılabilecek dini-tasavvufi içerikli .... adlı eserinin ön sözünde, eseri güzel görünsün diye bu tür söz sanatlarına yöneldiğini belirtmiştir. Yapıt, bütünüyle münacat niteliğinde olup Hz. Muhammed ve din büyüklerine övgü, kıssa ve öğütler de içermektedir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A
Veysi - Habname
B
Kadı Darir - Siretü’n Nebi
C
Âşık Paşa - Garipname
D
Sinan Paşa - Tazarruname
E
Nergisi - Nihalistan
Soru 17
Türk edebiyatında ilk şuara tezkiresini .... adıyla, Çağatay şairi Ali Şir Nevai yazmıştır. Anadolu’da yazılan ilk tezkire ise Sehi Bey’in .... adlı eseridir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir?
A
Muhakemetü’l Lügateyn - Meşairü’ş Şuara
B
Mecalisü’n Nefais - Heşt Behişt
C
Tezkiretü’ş Şuara - Heşt Behişt
D
Gülşen-i Şuara - Mecalisü’n Nefais
E
Mecalisü’n Nefais - Tezkiretü’ş Şuara
Soru 18
 • Naima
 • İbrahim Peçevi
 • Âşık Paşazade
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen sanatçıların ortak özelliğidir?
A
Süslü nesir türünde eser vermişlerdir.
B
Aynı yüzyılda eser veren sanatçılardır.
C
Kaside biçiminde yazdıkları şiirlerle tanınmışlardır.
D
Hamse sahibi sanatçılardır.
E
Tarih alanında eser veren isimlerdir.
Soru 19
Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı-eser eşleştirmesinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A
Fuzuli - Şikâyetname
B
Kâtip Çelebi - Keşfü’z Zünun
C
Seydi Ali Reis - Miratü’l Memalik
D
Sehi Bey - Babürname
E
Evliya Çelebi - Seyahatname
Soru 20
 • Hüsnü Aşk
 • Hayrabad
 • Siham-ı Kaza
 • Bengü Bade

Yukarıda verilen eserlerin sanatçıları dışında kalan divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Nedim
B
Fuzuli
C
Şeyh Galib
D
Nef'i
E
Nabi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir